Hội thảo nông dân nuôi cá rô phi tại Phú Yên

Hình ảnh tập huấn cho nông dân kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Phú Yên