Hội thảo nông dân nuôi cá rô phi tại Bình Định

Hình ảnh tập huấn cho nông dân kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Bình Định


Khảo sát khu vực nuôi cá lồng bè trên hồ Định Bình (Vĩnh Thạnh - Bình Định)