Sản phẩm

Cá rô phi thương phẩm

Cá rô phi thương phẩm

- Cá rô phi nguyên con

- Cá rô phi fillet xử lý CO

- Cá rô phi fillet