Trách Nhiệm Xã Hội

Kết hợp với các buổi hội thảo, tập huấn cho nông dân về kỹ thuật nuôi cá. Công ty tuyên truyền cho bà con các kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống HIV/AIDS